keresés a weboldalon

Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara

Vállalkozó vagyok

Amennyiben ön vállalkozó, és duális képzéssel foglalkozik vagy érdeklődik a duális képzés iránt, akkor a főcímekre bontva talál meg minden információt.

Bekapcsolódás az új típusú duális képzésbe

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet szerint meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételek biztosításával lehet a duális képzésbe bekapcsolódni. A feltételek meglétét és folyamatos fenntartását a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. A duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételhez a vállalkozásnak kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához.

Minden szakma esetében a Szakmajegyzék szakmáihoz tartozó képzési és kimeneti követelmények (az ún. KKK-k) tartalmazzák azon tárgyi feltételek, eszközök és berendezések listáját, amelyekkel feltétlenül rendelkeznie kell a képzőhelynek. A nyilvántartásba-vételi eljárás során a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi ezeknek az eszközöknek a meglétét, az állapotát és a biztonságos használat körülményeit, dokumentációját.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 242. §-a tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek meg kell felelnie a szakirányú oktatással foglalkozó oktatóra vonatkozóan, amelyek a következők:

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 •  kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétel alól az, aki

 • szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
 • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
 • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 • az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

Kötelezettségek duális képzőhelyként

 • A tanuló számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít.
 • Vállalja a szakirányú oktatáson való foglalkozást és oktatást, biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat.
 • A tanulóval, ill. képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést (SZMSZ) köt.
 • Rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálatot biztosít.
 • A munka-,baleset-és tűzvédelmi oktatást megtartja, naplóban rögzíti.
 • A szakmai tevékenység jellegének megfelelően előírt egyéni védőeszközöket ellátja.
 • A gyakorlati képzésben részt vevő számára felelősségbiztosítást köt.
 • A szakirányú oktatással összefüggésben a regisztrációs-és tanulmányi alaprendszerben rögzíti a szakmai tevékenységet.(KRÉTA)
 • Minőségirányítási rendszert működtet, vagy legalább a területileg illetékes gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel. (KAMSZER)

A szakképzési munkaszerződés

A szakképzési munkaszerződés tartalmát a munka törvénykönyve, a szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza. A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megkötését megelőzően kiválasztási eljárást folytathat le.

SZMSZ csak azzal a tanulóval/képzésben résztvevővel köthető, aki a szakmára előírt foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, illetve sikeres ágazati alapvizsgát tett. A szerződést írásba kell foglalni, mely a szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás időtartamára szól. A tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a tanulót a munkabér és az egyéb juttatások kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek levonásáról, a tanuló számára nyújtható egyéb juttatások és kedvezményekről, azok mértékének és nyújtásának feltételeiről, a szakirányú oktatásért felelős személy családi -és utónevéről, elérhetőségéről.

Azon képzések esetében, melyeknél nem nyílik lehetőség teljes képzési időre szerződést kötni, lehetőség van ún. Rövidített Szakképzési munkaszerződést kötni évente egy alkalommal, legalább 4 és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

Szakképzési munkaszerződés minta 2022


Saját munkáltatónál töltött szakirányú oktatás (Ha a képzésben résztvevő a saját munkáltatójánál tölti a gyakorlatát)

Ebben az esetben a képzésben részt vevő személy munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal úgy kell módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

Ha a képzésben résztvevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.


A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér és egyéb juttatások

A szakképzési munkaszerződés alapján fizetendő munkabér minimum a szakirányú oktatás központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi össze, azaz 1.200.000 Ft/12=100.000 Ft, felső határa pedig ennek százhatvannyolc százaléka, azaz 168.000 Ft.

A munkabért a duális képzőhely a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az így megállapított munkabér személyi jövedelemadó mentes, de 18,5% társadalombiztosítási járulék köteles. Amennyiben a képzésben részt vevő személy foglalkoztatására irányuló más jogviszony mellett párhuzamosan vesz részt az oktatásban, és a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a szakképzési munkaszerződéses bér-és egyéb juttatás az Szkt. 83.§. (7) bekezdése értelmében a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányos.

Amennyiben az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított egyéb juttatás a duális képzőhelyen, abban az esetben a tanulót/képzésben résztvevőt is megilleti a más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás. Ennek mértéke legfeljebb évente az önköltség mértékének 168%-a, azaz maximum 168.000 Ft.


A szakképzési munkaszerződés megszűnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerződés megszűnik:

 • a tanulói jogviszony megszűnésétől számított napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,
 • a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján,
 • a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
 • a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
 • a tanuló halála napján

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető:

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
 • felmondással a felmondás közlésétől számított 15. nappal,
 • azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával. (jogszabályban meghatározott indokkal Szkt. 88. §.)

Regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA)

A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzíti

 • a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során.

KRÉTA  Duális modul belépési felülete: https://www.e-kreta.hu/

KRÉTA Duális modul használatához információkhoz juthat az alábbi linken: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=86770472

Rövid összefoglaló a KRÉTA Duális modulról vállalkozások számára bővebben»


Kamarai Minőségirányítási Rendszer (KAMSZER)

Duális képzőhelyként az a képzőközpont, vagy más olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba, amely a minőségirányítási feladatok esetében minőségirányítási rendszert működtet, vagy legalább a területileg illetékes gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel. bővebben»


Munka-és pihenőidő

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára legfeljebb kéthetes munkaidő keret rendelhető el, de rendkívüli munkaidőre nem kötelezhető.

 • A tanulót a 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg.
 • A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére.
 • nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló személy kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. (Ha az SZMSZ megkötésére más munkavállalóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a szüneteket nem kell figyelembe venni)
 • A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra köteles a tanulót mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.
 • A tanulót a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben vagy vállalati képzőközpontban, vagy szakképzési centrum tulajdoni részesedéssel rendelkező képzőközpontban kell eltölteni

A szakirányú oktatás időtartama

 • A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatalkorú munkavállaló esetében a napi 7 órát.
 • A 16 év alatti szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók részére 2023. január 1-től csak 6 óra munkaidő rendelhető el.
 • A napi szakirányú oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni.
 • A szakirányú oktatás befejezése és a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
 • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási idő
  • a 4 és ½ órát meghaladja, legalább 30 perc,
  • a 6 órát meghaladja, legalább 45 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül

Szakirányú oktatás nem szervezhető

 • Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt, a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével.
 • Iskolai rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező, vagy a tanuló tanulmányok alatti vizsgája, komplex szakmai vizsgája napjain.
 • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (keresőképtelenség, kötelező orvosi vizsgálat, véradás, stb.).

A tanuló illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

 • a közismereti oktatás időtartamára;
 • a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező;
 • és minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

Adókedvezmény érvényesítése szakképzési munkaszerződés alapján

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzési-hozzájárulás csökkentési lehetőségek megmaradtak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le. bővebben»